Přístavba klempířské dílny

Přístavba klempířské dílny

Od studie k realizaci

Nová přístavba byla navržena ke stávající budově, která je součástí pozemku p.č. 2033/9. Součástí dokumentace byla úprava stávajících zpevněných ploch, úprava oplocení, nová dešťová kanalizace a úprava areálových sítí.

Stavba se nachází v zastavěné části města Jeseník, v bývalém průmyslovém areálu Moravolen. V dnešní době je areál využíván především pro nerušivou výrobu a skladování. Přístup a příjezd ke stavbě je zabezpečen stávající účelovou komunikací, která vede v bezprostřední blízkosti stavby.

Stavba slouží pro výrobu a skladování elektrického vytápění. Nová přístavba je dispozičně propojena se stávající klempířskou dílnou, která je umístěna ve stávající výrobní hale. Bude tak vytvořena jedna velká místnost, která bude sloužit jako klempířská dílna a sklad.

Přístavba je jednopodlažní objekt, který je zastřešen sedlovou střechou. Maximální výška stavby je cca 11 m. První dva moduly nové přístavby, které navazují na stávající objekt, jsou snížené, a to tak aby výškově a tvarově odpovídaly sousední hale. Hřeben snížené části přístavby je ve výškové úrovni cca 6 m nad podlahou 1NP. Pro odvodnění střechy je využit podtlakový systém.

Nosná konstrukce stavby je navržena jako prefabrikovaný montovaný železobetonový skelet, který bude opláštěný stěnovými sendvičovými panely. Stěnové opláštění je v kombinaci černé a bílé barvy.

Součástí nové přístavby je také přístřešek nad dvojicí vrat v západní části objektu.

V okolí nové přístavby byla provedena úprava stávajících zpevněných ploch a realizace nových zpevněných ploch. Nové plochy jsou převážně jako asfaltové. Část zpevněných ploch byla zadlážděna zatravňovací dlažbou.

Veškeré energie pro nově navrženou přístavbu jsou zajištěny ze stávajícího sousedního objektu, ke kterému se přístavba provádí. Jedná se o vodovod, kanalizaci a elektrickou energii. Součástí stavby byla také nová dešťová kanalizace.