Rejvíz 81 - Budova polesí a provozní budova odvěšovny

Rejvíz 81 - Budova polesí a provozní budova odvěšovny

PROVOZNÍ BUDOVA POLESÍ

V případě Provozní budovy a Zpevněných ploch a oplocení se jedná o nové objekty, stodola je stávající objekt.

Objekty se nachází v památkově chráněném území. Projekt tuto skutečnost respektoval se snahou v maximální míře zachovat původní ráz staveb.

Provozní budova - je umístěna převážně v ploše původní celodřevěné budovy, která byla zázemím polesí provozně navazující na objekt č.p. 81.

Stávající budova obsahovala převážně skladové prostory, nevhodně dispozičně a rozměrově členěné pro další využití. Budova byla zároveň bez dlouhodobé údržby a byla v havarijním stavu. Proto byla zdemolována.

Nová budova je umístěna ve dvorní části pozemků budov č.p. 62 a 81, které patří investorovi.

Dům č.p. 62 slouží pro bydlení zaměstnanců investora, nová budova uzavírá dvůr č.p. 62 a vytváří samostatný funkční celek s přímou návazností na zpevněné plochy objektu č.p. 81. Vstup a přípojky do nové budovy jsou umístěny z nově vytvořeného dvora s příjezdem od stávající komunikace a přístupem od objektu č.p.81.

Architektonické řešení budovy je koncipováno v jednoduché formě obdélníkové stavby se sedlovou střechou z hladkého plechu tmavě šedé barvy, dřevěných štítů, kamenného soklu a kamenných šambrán okolo otvorů, objekt je zděný, s dřevěným krovem s plechovou krytinou, příčky zděné. Půdní prostor bez využití oddělený zatepleným podhledem.

Budova je využívána pro nerušící výrobu, manipulaci se zvěří – čištění a skladování, kancelář a sklad chemikálií v obalech pro ošetřování lesních porostů a garáže pro služební vozidla polesí. Objekt je určen pro občasné užívání v období lovné sezóny.

Dům je napojen na inženýrské sítě objektu č.p. 81, pro tento případ připravené na sousední zpevněné ploše. Splašková kanalizace do žumpy, elektrika a vodovod napojené na dům č.p. 81.

Stodola je opravena do podoby skladu. Přistavěná kůlna pro domácí zvířectvo byla odstraněna. Opravy zahrnovaly výměnu střešního pláště, podlahu ze zámkové dlažby a opravu dřevěného opláštění.

Zpevněné plochy a oplocení zahrnovaly vydláždění nově vzniklého dvora ze zámkové dlažby, oplocení a dvě nové brány.

Fotografie
Budova odvěšovny
Provozní budova polesí Rejvíz 81